Events Schedule

Farkındalıkla Aromaterapi

Aromaterapi; uçucu yağ içeren bitki türlerinden uçucu yağın elde edilmesi sonrasında inhalasyon, masaj, kompres, banyo uygulamaları ile kişilerin yaşam kalitesini arttırma, hastalıklara karşı koruma ve iyileşme sürecine yardımcı olmak amacıyla uygulanan bir tedavi şeklidir. Aromaterapinin tarihi antik çağlara dayanır.

Events Schedule

Çağdaş Müzikte Öznel Zaman Algısı

Aslen bir zaman sanatı olan müzik, nesnel ve ölçülendirilmiş zamanla, yaşanan, öngörülen, hatırlanan öznel zaman arasındaki diyalektiği içinde barındırır. Bu iki zamansallığın karşı karşıya gelmesi farklı kültürlerde, dönemlerde ve müzisyenlerde farklı şekillerde gerçekleşir. Batı müziği tarihsel olarak, ölçülendirilmiş zamana ayrıcalık tanır ve müzikal zaman konusunda bir nesnelliği önerir.

Events Schedule

Şehir ve Zihin ya da Kent Zekası

Beş duyu üzerinden şehirlerin algılanması ile elde edilen verilerin, zihinsel kodlamalar ile  bilgiye dönüştürme deneyimleri. Şehirlerde geçmişte görülenlerin, şimdi görünen ile gelecekte görülmek istenenler arasındaki bağları kurmak, farklı coğrafyalarda değişen algıları yan yana getirmek ve değerlendirmek. Bora Ercan’ın Surya’dan Patanjali’ye Yoga kitabında yazdığı gibi ‘Zihnimizdeki boşluğu kaybettiğimiz zaman gerçekliği kaybediyor’ isek. Şehirlerdeki boşlukları kaybetmek toplumlara...

Events Schedule

Zihnin Ardına Bakmak: Sensorimotor Sanat Terapileri

Sensorimotor kavramı günümüzde, psikolojik sistemimizin derininden yüzeyine doğru ilerleyen, beden odaklı terapi yaklaşımlarını tarif etmek için kullanılan bir terimdir. Sözel hikayelerimizde yer alan ve hatta bilişsel düzeyde metinleştiremediğimiz söz öncesi- erken çocukluk dönemine ait travmatik deneyimlerimiz, motor dürtülerimiz ve duyularımızla edindiğimiz bilgiler ve verdiğimiz yanıtlar aracılığıyla, nörolojik sistemimizde bir yer edinir. Bu psikolojik referans, çoğu...

Events Schedule

Müzik ve Ruhaniyet: Tasavvufta ve Budizm’de Ses ve Sessizliğe Yaklaşımlar

Bu çalışma müzik ve ruhaniyet bağlantısını, Tasavvuf felsefesi ve Budizm öğretisinden yaklaşımlarla araştırmayı amaçlamaktadır. Başlığın önerdiği geniş ve kapsayıcı çerçeve, farklı kültürlerde tezahür bulan ruhani pratiklerin müziğe yaklaşımındaki ortak ve ayrıksı alanları, Zen rahiplerinin suizen pratiklerinde shakuhachi adlı üflemeli sazı kullanımları ya da Mevlevi dergahında müziğin günlük ve ruhani pratiklerdeki etkin rolü gibi örneklerle özetleyecektir.

Events Schedule

Doğanın Zihni ya da Neyi Nasıl Sürdürebileceğiz

Son yıllarda kentlerin aşırı büyümesi beraberinde birçok yaşamsal ve toplumsal sorunu kaçınılmaz olarak getirmektedir. Bu sorunların bir sonucu olarak birçok şehir insanında kentten uzaklaşma eğilimi giderek artmaktadır. Öyleyse, kırsala göç, köyde yaşam, üretim, gerçek gıda ve köyde yaşamın ekolojik sürdürülebilirliği mümkün mü?

Events Schedule

Kaotik Farkındalık ve Bellekte Evrim

Karmaşıklık kavramının ucu açık, yani karmaşıklık her zaman, her yerde olabilir, doğal veya yapay olabilir, sosyal sistemlerde olabilir. Bunların en önemli özellikleri Newtonsal paradigmaların dışında olmalarıdır, çünkü küçük ve büyük bileşenler birlikte dikkate alınır, aralarında hiyerarşik bir gruplama yoktur. (Newtoniyan paradigma derken Kopernik ve Galile ile başlayan düşünce sisteminin getirdiği çerçevelerden bahsediyorum ki bu temel paradigmalar kuantum fiziğinde de vardır. Bu anlamda kuantum fiziği bir devrim değildir.) düzenli veya düzensiz olabilirler, regüler olabilir veya olmayabilirler, her yerde onlarla karşı karşıyayız. Geleceğimizi çok önemli şekilde etkilerler. Bizim dışımızda da oluşabilirler.

Events Schedule

Kültürel Bağlamda Zihin, Kant ve Milton Özelinde Eleştirel ve Saf Akıl

Zihnin yapısının tam bir çerçevesini çizmek sadece filozofların değil bugün pozitif bilimlerin de alanına giren bir çaba. Aslında tam bu noktada, eleştirel düşünceyi, spekülatif düşünceye çevirerek felsefenin uygulanmasını bu çerçeveye uyarlayacağız. Çünkü hep bilinen bir şey ki, içinde oturduğumuz şeyi, yine içinde bulunan başka bir şeyle kıyaslayarak anlamaya çalışıyoruz. Bu bildirinin amaçlarından biri de bunu göstermeye çalışmak olacak.

Events Schedule

Akdenizli Bir Şairin Dili, Kimliği ve Bilinci

Çok-dilli, çok-kültürlü ve çok-toplumlu bir adada yaşıyorum. Doğal olarak da şiirimde, öykülerimde, denemelerimde, kısaca yazdığım her şeyde görünüyor bu. Hatta diyebilirim ki temelde şiirimin dilini güçlendiren ve evrenselliğe açan bu zenginliktir. Ama bu zenginlik ‘temiz’ olarak kabul görmüyor Türkçenin merkezinde.  

  • 1
  • 2