17:00 - 18:15

Din Felsefesinin Üç Türü

Felsefe tarihi boyunca temel olarak üç farklı din felsefesi türünün olduğu söylenebilir. Bunlardan ilk ikisi nerdeyse eş zamanlı olarak milattan önceki yıllarda ortaya çıkmıştır. İlki Platon’da mükemmel bir şekilde gözlediğimiz, metafizik/spekülatif idealist din felsefesi. İkincisi, metafizik materyalist din felsefesi. Milattan önce Xenophon tarafından temsil ediliyor. En yüksek temsilini Feuerbach’ta buluyor. Üçüncüsü, diyalektik materyalist din felsefesi. Bu da Marxçı din felsefesiyle karşılığını buluyor. Konuşma bu üç din felsefesinin temel hatlarını ortaya koymayı deniyor.

Prof. Dr. Sinan Özbek / Felsefeci